Convocatoria Oposiciones Cataluña 2020.


16 Ene, 2020

Convocatoria Oposiciones

Resolución EDU/17/2020 de 13 de enero, de convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisicion de nuevas especialidades.

Resumen de la convocatoria

Plazas convocadas

590 Cos: Professors d'ensenyament secundari. Places: 4.892

CODI

ESPECIALITAT

E

A

L

R

Total

AL

ALEMANY

5

5

9

1

20

AN

ANGLÈS

134

134

241

26

535

CN

BIOLOGIA I GEOLOGIA

101

101

180

20

402

DI

DIBUIX

48

48

86

9

191

ECO

ECONOMIA

23

23

41

5

92

EF

EDUCACIÓ FÍSICA

70

70

126

14

280

FI

FILOSOFIA

25

25

45

5

100

FQ

FÍSICA I QUÍMICA

80

80

144

15

319

FR

FRANCÈS

19

19

33

4

75

GE

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

128

128

230

26

512

GR

GREC

4

4

8

1

17

LA

LLATÍ

10

10

19

3

42

LC

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

111

111

201

22

445

LE

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

114

114

205

23

456

MA

MATEMÀTIQUES

149

149

269

30

597

MU

MÚSICA

24

24

44

5

97

PSI

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

94

94

170

19

377

TE

TECNOLOGIA

84

84

151

16

335

TOTAL PLACES

1223

1223

2202

244

4892

 

592 Cos: Professors d’escoles oficials d’idiomes. Places: 60

CODI

ESPECIALITAT

A

L

R

TOTAL

133

ALEMANY

2

4

 

6

135

ITALIÀ

1

1

 

2

136

JAPONÈS

 

1

 

1

137

PORTUGUÈS

 

1

 

1

138

RUS

 

1

 

1

139

XINÈS

1

2

 

3

190

ESPANYOL

2

5

 

7

191

GREC MODERN

 

1

 

1

192

FRANCÈS

2

7

1

10

193

ANGLÈS

6

18

1

25

195

CATALÀ

 

1

 

1

197

NEERLANDÈS

 

1

 

1

198

ÈUSCAR

 

1

 

1

TOTAL PLACES

15

43

2

60

 

595 Cos: Professors d’arts plàstiques i disseny. Places: 40

Codi

Especialitat

E

L

R

TOTAL

710

Disseny de moda

 

1

 

1

711

Disseny de producte

1

1

 

2

712

Disseny gràfic

3

7

1

11

716

Història de l’art

1

3

 

4

720

Materials i tecnologia: disseny

1

2

 

3

721

Mitjans audiovisuals

3

7

1

11

722

Mitjans informàtics

2

5

1

8

TOTAL PLACES

11

26

3

40

 

596 Cos: Professors cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

CODI

ESPECIALITAT

E

L

R

Total

808

Fotografia i processos de reproducció

 

3

1

4  

810

Motlles i reproduccions

 

1

 

1

813

Tècniques ceràmiques

 

1

 

1

817

Tècniques de patronatge i confecció

 

2

 

2

TOTAL PLACES

 

7

1

8

 

2. Sol·licituds i termini de presentació

A través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents, els aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

3. Llista provisional d’admesos I exclosos

Una vegada publicada, hi haurà 10 dies hàbils per a reclamacions.

4. Inici de les proves

El procediment selectiu comença el dia 12 de juny de 2020 en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de la llengua catalana.

El dia 13 de juny de 2020, a les 10:00 hores del matí, es realitza l'acte de presentació davant els tribunals i en aquest moments s’ha de lliurar un exemplar de la programació didàctica en format paper al tribunal.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició en una data posterior a la de l'acte de presentació, amb l'inici de la primera prova.

5. Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es té en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la inicien aquells el primer cognom dels quals comenci per la E.

6. Proves de la fase d'oposició.

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

  1. Primera prova. (punt 6.5.1.1 de la convocatòria)

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Consisteix en la presentació i defensa d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica. Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals han de tenir en compte les pautes i criteris esmentats en la base

Part A: programació didàctica

Part B: unitat didàctica

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica, pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En el segon cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'un tema d'entre tres extrets a l'atzar per ell mateix, del temari oficial de l'especialitat. La programació de l'aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats.

En aquesta primera prova l'aspirant disposa d'un període màxim de 35 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 25 minuts per a la defensa oral de la programació i de la unitat didàctica, distribuïts en un màxim de 10 minuts per a la defensa de la programació i el temps restant per a la presentació de la unitat didàctica. El tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l'aspirant preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la seva intervenció i de la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació els aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

  1. Segona prova

Té per objecte la comprovació dels coneixements específics de l'especialitat a la qual s'opta i les habilitats per a construir situacions d'aprenentatge. Consta de dues parts que són valorades de manera conjunta:

Part A. Prova práctica

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 7.

Per a la realització d'aquesta prova, en els cossos de professors d'ensenyaments secundari i d'EOI, l'aspirant pot disposar de la normativa d'ordenació curricular que consta a l'annex 6. Aquesta documentació no pot tenir anotacions.

L'aspirant disposa de tres hores com a màxim per a la resolució de la prova pràctica segons les especificacions i pautes que s'inclouen a l'annex 7.

Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d'aprenentatge a l'aula. L'aspirant disposa, a aquests efectes, d'un temps màxim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l'aspirant en un temps màxim de deu minuts.

Part B. Desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre cinc temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és d'un màxim de dues hores.

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B. Per superar aquesta segona prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la següent manera:

-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació del total de la prova.

-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació del total de la prova. Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2.5 punts a cadascuna d'elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.

7. Finalització de la fase d'oposició

La fase d'oposició finalitzarà abans del 30 de novembre de 2020, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

8. Fase de concurs

Al·legació de mèrits davant el tribunal.

Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-iquatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems dels annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució, i lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem que els aspirants tenen a la seva disposició al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i a la seu central del Departament d'Educació i que també es pot imprimir a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

9. Superació del concurs oposició

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

10. Annexos de la convocatòria:

  • Annex 3:  Barem per al procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitat.
  • Annex 5: Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didáctica.
  • Annex 6: Normativa d'ordenació curricular.
  • Annex 7:  Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic. Part A de la segona prova.