GALICIA. OPOSICIÓNS 24 - Oferta de Emprego Público


31 Ene, 2024

DOG DECRETO 13/2024, do 25 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.

>> O número de prazas que se convocan nesta oferta de emprego público relativas á taxa de reposición é de 1.387.

  • Corpo de mestres: 520.
  • Corpo de profesores de ensino secundario: 777.
  • Corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional: 57.
  • Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 33.

>> Promoción interna

  • Acceso ao corpo de inspectores de educación: 11
  • Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario: 201